Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Programiranje u C#-u (napredni nivo)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 32

Dinamika: 3x2 školska časa nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove programiranja u bilo kom programskom jeziku, programiranje u C# Osnovni kurs.

Oblast programa: informatika

Karijerne mogućnosti:

Cilj je da se tokom kursa savladaju najrazličitiji pristupi u rešavanju složenih problema i time stekne osnova za dalje usavršavanje. Napredne tehnike programiranja omogućiće da se prave ciklične i razgranate aplikacije, shvate jednodimenzioni nizovi, i shvati kako se sve mogu sortirati i pretraživati nizovi. Naučićete nešto o rekurzivnim algoritmima i dinamičkom programiranju. Na kursu se uči i o naprednim heurističkim tehnikama.

Klјučne kompetencije:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva,matematike, fizike
 • Podsećanje na rad sa Grafikom u C# okruženju
 • Poznaje rad sa promenljivima
 • Poznaje rad sa različitim tipovima podataka
 • Vrši izradau aplikacija razgranate structure
 • Poznaje for i while ciklus
 • Zna izradu aplikacija ciklične strukture
 • Zna pravljenje metoda
 • Zna rad sa metodama
 • Zna da povezuje metodae
 • Zna ref i out paramteri
 • Poznaje strukture i nizove
 • Zna da koristi jednodimenzione nizove
 • Koristi različite tehnike sortiranja i pretraživanja
 • Koristi rekurzivne algoritmi
 • Koristi apstraktne tipove podataka, povezane liste, stekove, redove, grafike

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Podsećanje na rad sa Grafikom u C# okruženju
 • Rad sa promenljivima
 • Rad sa različitim tipovima podataka
 • Grafika i razgranate strukture
 • Izrada aplikacija razgranate strukture
 • for i while ciklus
 • Izrada aplikacija ciklične strukture
 • Pravljenje metoda
 • Rad sa metodama
 • Povezivanje metoda
 • ref i out paramteri
 • Strukture i nizovi
 • Koriščenje jednodimenzionih nizova
 • Različite tehnike sortiranja i pretraživanja
 • Rekurzivni algoritmi
 • Apstraktni tipovi podataka, povezane liste, stekovi, redovi, grafici