Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Programiranje u C#-u (napredni nivo)
 • Registracija

Informacije o obuci:

Broj časova: 32

Ciljna grupa: deca od VII razreda osnovne škole i srednjoškolci

Dinamika: 1x 90 min nedeljno

Potrebno predznanje: Osnove programiranja u bilo kom programskom jeziku. Programiranje u C# za osnovce i srednjoškolce-Osnovni kurs.

Oblast programa: informatika

Cilj kursa:

Cilj je da se tokom kursa savladaju najrazličitiji pristupi u rešavanju složenih problema i time stekne osnova za dalje usavršavanje. Napredne tehnike programiranja omogućiće da se prave ciklične i razgranate aplikacije, shvate jednodimenzioni nizovi, i da se shvati kako se sve mogu sortirati i pretraživati nizovi. Naučiti sve o rekurzivnim algoritmima i dinamičkom programiranju. Na kursu se uči i o naprednim heurističkim tehnikama.

Šta ćete znati posle kursa:

 • Primenjuje principe bezbednosti i zdravlja na radu.
 • primenjena znanja iz oblasti računarstva,matematike, fizike
 • Podsećanje na rad sa Grafikom u C# okruženju
 • Poznaje rad sa promenljivima
 • Poznaje rad sa različitim tipovima podataka
 • Vrši izradu aplikacija razgranate strukture
 • Poznaje for i while ciklus
 • Zna izradu aplikacija ciklične strukture
 • Zna pravljenje metoda
 • Zna rad sa metodama
 • Zna da povezuje metode
 • Zna ref i out paramtere
 • Poznaje strukture i nizove
 • Zna da koristi jednodimenzione nizove
 • Koristi različite tehnike sortiranja i pretraživanja
 • Koristi rekurzivne algoritme
 • Koristi apstraktne tipove podataka, povezane liste, stekove, redove, grafike

Struktura kursa:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Podsećanje na rad sa Grafikom u C# okruženju
 • Rad sa promenljivima
 • Rad sa različitim tipovima podataka
 • Grafika i razgranate strukture
 • Izrada aplikacija razgranate strukture
 • for i while ciklus
 • Izrada aplikacija ciklične strukture
 • Pravljenje metoda
 • Rad sa metodama
 • Povezivanje metoda
 • ref i out paramteri
 • Strukture i nizovi
 • Koriščenje jednodimenzionih nizova
 • Različite tehnike sortiranja i pretraživanja
 • Rekurzivni algoritmi
 • Apstraktni tipovi podataka, povezane liste, stekovi, redovi, grafici