Početna

O nama

Kursevi

Reference

Zaposleni

Kontakt

JPOA

Opšti uslovi
 • Registracija

Stručne obuke i provere stručne osposobljenosti za razna zanimanja

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti (građevinske, mašinske, elektro struke, ugostiteljstva, prehrane, poljoprivrede, uslužnih delatnosti kao i starih zanata) realizuju se na dva načina:

Za polaznike koji nisu radili na željenim zanimanjima i žele da se obuče

Osposobljavanje za željeno zanimanje podrazumeva odgovarajuću obuku. Svaka obuka ima svoj plan, određeni fond časova i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuke realizuju predavači teorijske nastave u prostorijama naše škole. Polaznici dobijaju skripte. Praktični deo obuka realizuje se u preduzećima, radionicama, salonima i zanatskim radnjama sa kojima Agencija „Akademiija“ Čačak sarađuje. Prilikom započinjanja praktičnog dela obuke svaki polaznik dobija Uput na praksu, koji je pravni osnov boravka polaznika u nekoj firmi, salonu, zanatskoj radnji i sl, što je bitno za ispekciju rada. Polaznici takođe dobijaju i dnevnik prakse koji se popunjava za vreme praktične nastave gde polaznik stiče znanja i veštine za obavljanje željenog zanimanja. Na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa, a nekada i za kraće vreme. Polaznicima će biti dodeljeni mentori koji su predavači praktične nastave i imaju dugogodišnje iskustvo na poslovima koji su predmet obuke. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Nastava obuhvata obuku po modulima i jedinicama učenja pri čemu su za svako zanimanje bitni moduli bezbednosti i zdravlja na radu, modul zaštite životne sredine kao i moduli vezani za tehnologiju zanimanja, osnove struke, kao i upotreba opreme i sredstava za rad, alata i pribora, materijala i moduli praktičnog rada.

Polaznici na obuku idu zavisno od fonda časova određene obuke kao i od starosti polaznika (punoletni idu na obuku koliko je fondom časova organizator obrazovanja odraslih predvideo planom. Deca od 17 do 18 godina pohađaju obuku 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci. Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu i duže na obuku po sopstvenom izboru.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz oblasti:

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prve tri oblasti se polažu usmeno, a četvrta oblast se polaže tamo gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija Uverenje o stručnoj osposobljenosti za odgovarajuće zanimanje za koje se obučavao, sa kojim može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima za koje se obučavao.

Za polaznike koji su radili ili rade na određenim poslovima za koje se traži provera stručne osposobljenosti

Agencija „Akademija“ organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na određenim poslovima, a nemaju uverenje ili sertifikat da su osposobljeni za obavljanje tih poslova.

Za te polaznike firma/salon/zanatska radnja i sl. treba da izda potvrdu da su radili na tim poslovima najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na „Akademiji“ dobija skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita uz konsultacije sa predavačem teorijske nastave i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje Uverenja ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Polaznik polaže ispite iz četiri oblasti:

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija Uverenje o stručnoj osposobljenosti za odgovarajuće zanimanje, sa kojim može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na tim poslovima.

Dokumentacija potrebna za upis

 1. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih
 2. Kopija lične karte ili pasoša
 3. Kopija diplome završene redovne škole (najmanje osnovna škola)
 4. Original potvrda firme/salona/zanatske radnje i sl. koja se bavi delatnošću iz oblasti za koju polaznik samo želi proveru stručne osposobljenosti